TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH DỰ THI "ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC"
THEO MÃ SỐ CHỨNG MINH THƯ - CĂN CƯỚC CÔNG DÂN - HỘ CHIẾU

Nhập Mã số chứng minh thư/căn cước công dân/hộ chiếu: