http://udcntt.ftu.edu.vn/TRA CỨU DANH SÁCH THI "ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN"

Tra cứu danh sách thi "Ứng dụng CNTT cơ bản" - Theo CCCD/CMNDTRA CỨU KẾT QUẢ THI "ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN"

Tra cứu kết quả thi "Ứng dụng CNTT cơ bản" - Theo CCCD/CMNDTRA CỨU KẾT QUẢ TRA SOÁT LUẬN VĂN - THEO MÃ TRA CỨU

Tra cứu Kết quả tra soát luận văn - Lần chính thức

Tra cứu Kết quả tra soát luận văn - Lần thử

TRA CỨU TÀI KHOẢN MS TEAMS - DÀNH CHO SINH VIÊN

Tra cứu tài khoản MSTeams - K56, K57, K58

Tra cứu tài khoản MSTeams - K59

TRA CỨU TÀI KHOẢN EMAIL@FTU.EDU.VN - DÀNH CHO SINH VIÊN

Tra cứu tài khoản email@ftu.edu.vn - K56, K57, K58

Tra cứu tài khoản email@ftu.edu.vn - K59