www.ftu.edu.vn

TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN - NĂM 2017
CƠ SỞ I - HÀ NỘI

Tra cứu theo Số báo danhTRA CỨU THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Tra cứu theo mã sinh viên (chỉ áp dụng cho sinh viên từ khóa 47)
Tra cứu theo họ và tên đầy đủ của sinh viên